Susbsidies voor een agency
Sortlist Insights

Subsidies voor ondernemers: welke financiële voordelen heb je? 

5,00/5(1)

Als je van plan bent een onderneming te starten, dan dien je rekening te houden met een aantal zaken. Je zult je onderneming bijvoorbeeld moeten inschrijven in de kruispuntbank voor ondernemingen (KBO). Daarnaast zul je ook genoodzaakt zijn om in het kader van je bedrijfsvoering enkele investeringen te plegen.

Niet een ieder beschikt bij de start van een onderneming over financiële middelen. De Vlaamse overheid, die de bevoegdheden van zowel het Vlaamse gewest als de Vlaamse gemeenschap in beheer heeft, heeft enkele subsidies ter beschikking waar (startende) ondernemers gebruik van kunnen maken. Deze subsidies zijn bestemd voor kleine ondernemingen alsook middelgrote ondernemingen. In deze blog meer over deze subsidies.

Welke subsidies bestaan er voor ondernemers? 

Indien Vlaamse ondernemers aan de specifieke voorwaarden voldoen zouden ze in aanmerking kunnen komen voor een van de subsidies die hieronder nader toegelicht worden.

Steun voor kleine of middelgrote ondernemingen (KMO’s)

Kleine of middelgrote ondernemingen kunnen in aanmerking komen voor steunmaatregelen van de Vlaamse overheid als ze van plan zijn om diensten te kopen, die zorgen voor verbetering van de kwaliteit van hun onderneming. Als ondernemer kun je bijvoorbeeld steun vragen voor het volgen van een opleiding of als je advies wil inwinnen van geregistreerdedienstverleners.

Deze steunmaatregelen maken het voor jou als ondernemer mogelijk om hulp te krijgen bij het opstellen van:

  • een business plan
  • een communicatieplan
  • financieel plan
  • of voor de uitvoering van een marktanalyse.

Je kunt ook steun krijgen als je onderzoek doet naar het verduurzamen van je bedrijf en de producten die je op de markt brengt. 

Je dient er wel rekening mee te houden dat je niet in aanmerking komt voor steun als je de steunmaatregelen wil gebruiken voor de financiering van een wettelijke verplichting of als je gewone bedrijfsuitgaven daarmee wil bekostigen.

Een van de belangrijkste steunmaatregelen voor kmo’s is dat kleine ondernemingen in aanmerking kunnen komen voor 30% subsidie en middelgrote ondernemingen voor 20% subsidie. De maximale steun kan oplopen tot een bedrag van 7.500 euro per jaar.

Groeisubsidie

Als ondernemer kun je verder ook een aanvraag indienen voor de kmo-groeisubsidie. Je kunt in aanmerking komen voor deze subsidie als je een groeitraject voor je bedrijf wil realiseren en financiën tekort komt om bijvoorbeeld extern strategisch advies in te winnen of een medewerker aan te trekken.


Wens je extern(e) |

Ontdek welke agencies in aanmerking komen voor jouw noden!

Vind mijn agency nu! 👀

Het groeitraject van je onderneming moet onder andere vallen onder een van de specifieke thema’s. Deze zijn:

  • innovatie
  • digitalisering
  • internationalisering
  • duurzaam & circulair ondernemen.

Je kunt deze subsidie dus het best gebruiken om bijvoorbeeld innovatieve diensten en producten enerzijds te ontwikkelen en anderzijds op de markt te brengen of buitenlandse markten te verkennen. Je kunt ook voor deze subsidie in aanmerking komen als je bedrijfsprocessen wil verduurzamen of projecten wil initiëren die duurzaam en circulair ondernemen ondersteunen.

In totaal kun je maximaal 50% van de kosten gesubsidieerd krijgen tot een maximumbedrag van 50.000 euro. Van dit bedrag kan maximaal de helft gebruikt worden voor het inwinnen van strategische advies en de andere helft voor het aantrekken van een strategische medewerker. De kosten van je project kunnen verder niet minder als 20.000 euro bedragen.

Steun voor ontwikkelingsprojecten

Kleine ondernemingen alsook de middelgrote kunnen in aanmerking komen voor steun bij het initiëren van bepaalde ontwikkelingsprojecten. Deze projecten moeten betrekking hebben op een volledig nieuw of innovatief product. Dit geldt overigens ook voor processen en diensten. Belangrijk is dat het resultaat impact moet hebben op de prestaties van je onderneming.

Je kunt alleen overheidssteun bekomen als je een nieuw product, proces of dienst wil ontwikkelen. Dat geldt ook voor de ontwikkeling van nieuwe technologieën, voor het bouwen van een prototype of als je een pilotfase wil doorlopen.

De VLAIO (Agentschap Innoveren & Ondernemen) biedt ondernemers niet alleen financiële steun, maar geeft ze ook advies. De subsidie voor ontwikkelingsprojecten krijg je om uiteindelijk een innovatief idee uit te werken. Dat geldt ook voor het opdoen van kennis en de implementatie daarvan binnen je onderneming.

De financiële steun waar je voor in aanmerking kunt komen zal tussen de 25 en 50% bedragen van de begroting die je indient voor je project. Het toe te kennen bedrag zal minimaal 25.000 euro bedragen. Hierin zijn ook inbegrepen personeelskosten, kosten voor onderaannemers en partners. 

Internationale markten aanboren

Via Flanders Investment and Trade (FIT) kunnen ondernemers ook steun krijgen bij het uitslaan van hun vleugels naar het buitenland. De steun geldt voor ondernemers die internationaal willen ondernemen en voor degenen die buitenlandse investeerders naar Vlaanderen halen.

Met het FIT- programma kun je als ondernemer ook begeleiding krijgen en internationaal advies van andere Vlaamse ondernemers. Het programma bestaat verder ook uit enkele andere actieprogramma’s en steunmaatregelen. Je kunt een deel van je kosten bijvoorbeeld vergoed krijgen als je export acties onderneemt of prospectiereizen uitvoert buiten de EER. Het laatste geldt overigens ook voor deelname aan beurzen of niche evenementen.

Subsidie Europese overheden

Ook op Europees niveau kun je als kmo’er in aanmerking komen voor diverse financiële steunmaatregelen. Via de EU funding tool van de VLAIO kun je een overzicht krijgen van alle EU- financieringen voor ondernemers die zich focussen op de internationale handel.

Een van de interessante steunmaatregelen betreft het Creative Europe programma. Dit programma dient ter bevordering en ondersteuning van de internationale samenwerking in sectoren die te maken hebben met de bevordering van cultuur, creatie en het audiovisuele. Bij het Creative Europe Desk Vlaanderen kun je terecht voor dit programma.

Wanneer kom je in aanmerking voor subsidies voor ondernemers 

Voldoen aan de voorwaarden

Je kunt alleen in aanmerking komen voor een van de subsidies van de Vlaamse overheid als je aan de voorwaarden voldoet. Een van de belangrijkste voorwaarden is dat je bij het aanvragen van subsidie steeds een beschrijving van je project met een begroting indient. 

Een ingeschreven onderneming

Daarnaast dien je echt binnen de kmo- categorie te vallen, de zogenaamde Europese kmo definitie, of je moet een vrije beroep uitoefenen. Uiteraard kun je alleen een subsidie aanvragen als je onderneming staat ingeschreven in de kruispuntbank voor ondernemingen (KBO) en deze een aanvaardbare rechtsvorm heeft.

Bewijs voor nood aan middelen

Een andere eis om in aanmerking te komen voor de subsidie is dat je moet kunnen  aantonen dat je geld tekort komt om je project verder uit te voeren. Dit doe je middels het indienen van een begroting. Daarnaast moeten de subsidie gelden vooral gebruikt worden voor het duurzaam versterken en verder ontwikkelen van je onderneming.

Geen schulden hebben

Je moet als kmo verder actief zijn in de private sector, gevestigd zijn in het Vlaamse gewest en je mag geen negatief eigen vermogen hebben bij het aanvragen van de subsidie.

Van tijd tot tijd komt de Vlaamse overheid ook met nieuwe maatregelen die als steuntje in de rug moet dienen voor kmo’ers. Denk vooral aan tijden van crisis waarbij kmo’s over de kop kunnen gaan als ze niet tijdig beschikken over de financiële middelen. Dit heeft dan ook direct effect op de economie van het land.

Welke marketing expertises worden gesubsidieerd in Vlaanderen?

Ondernemers die actief zijn in het Vlaamse gewest en daarmede de Vlaamse gemeenschap kunnen een subsidie aanvragen voor specifieke marketing expertise gebieden. Een van deze is cyberveiligheid en digitalisering. Hieronder een nadere toelichting van deze twee expertisegebieden waarvoor subsidie aangevraagd kan worden.

Cyberveiligheid 

Met de technologische ontwikkelingen merk je dat steeds meer kmo’s verder werken aan het digitaliseren van hun bedrijfsvoering. Dit brengt echter als risico met zich mee dat bedrijven ook gehackt kunnen worden. Het is daarom zaak dat de kmo’s niet alleen investeren in digitalisering van hun onderneming, maar ook in cybersecurity. Om dit te stimuleren kent de Vlaamse overheid op aanvraag een speciale subsidie ten behoeve van cybersecurity toe.

Advies

Het eerste waar kmo’s voor in aanmerking kunnen komen is advies. Hiervan kunnen vooral kmo’s gebruik maken die een kritische hoeveelheid aan IT- equipment binnen de organisatie hebben. Denk bijvoorbeeld aan hardware, maar ook software die verbonden is met IoT- systemen (Internet of Things systemen). Wil je als ondernemer advies en begeleiding op het gebied van cybersecurity, dan kun je het best een subsidie bekomen bij het Agentschap innoveren en ondernemen (VLAIO).

Je kunt een financiering krijgen die gelijk is aan 45% van je kostprijs. Je offerte moet wel goedgekeurd worden door de VLAIO. Het bedrag dat je kunt krijgen varieert tussen de € 15.000 en € 50.000. Alleen bedrijven waar er nog veel gedaan moet worden aan het verbeteren van de cyberveiligheid kunnen voor deze subsidie in aanmerking komen.

Advies en opleiding

Kmo’s hebben ook de mogelijkheid om een subsidie te krijgen voor het volgen van externe opleidingen of het inwinnen van advies van geregistreerde dienstverleners. Dit kunnen ze doen via de kmo portefeuille van de VLAIO.

Kleine ondernemingen kunnen tot 30% van de kosten van de opleiding op jaarbasis gesubsidieerd krijgen. De middelgrote ondernemingen kunnen tot maximaal 20% vergoed krijgen. Het bedrag zelf kan ongeacht het percentage oplopen tot maximaal € 7.500 op jaarbasis.

Ondernemers die naast het inwinnen van advies of het volgen van externe trainingen ook nog investeren in cybersecurity kunnen een subsidie krijgen die voor kleine ondernemingen 45% van alle kosten bedraagt en 35% voor middelgrote ondernemingen. Het maximaal uit te keren bedrag blijft wel op € 7.500 per jaar.

Thematisch ICON-project

ICON staat voor Interdisciplinair Coöperatief Onderzoek. Het gaat in deze om een vraaggedreven coöperatieve onderzoeksproject. Een Vlaamse onderzoeksorganisatie doet hierbij onderzoek met tenminste drie andere onafhankelijke Vlaamse ondernemingen.

Ze werken namelijk samen aan het verder ontwikkelen van nieuwe kennis. Deze kennis moet praktisch toegepast kunnen worden. Voor de uitvoering van het onderzoeksproject kan ook financiering verkregen worden van de VLAIO.

Jaarlijks wordt er in dit kader een project georganiseerd die betrekking heeft op cybersecurity. De resultaten hebben vooral betrekking op de toepassing van cybersecurity binnen Vlaamse ondernemingen.

Je dient je verplicht aan te melden voor het indienen van een projectvoorstel om in subsidie te kunnen krijgen. Als de preselectie succesvol is afgerond kun je je project uiteindelijk indienen. 

Eigen ontwikkelings- of onderzoeksprojecten

Ondernemers die van plan zijn om te investeren in onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten die betrekking hebben op het verder digitaliseren van de bedrijfsvoering of cybersecurity kunnen ook financiering krijgen van VLAIO.

De onderzoeksprojecten die men wil initiëren moeten vooral betrekking hebben op het op kritische wijze opbouwen van nieuwe kennis, inzichten alsook vaardigheden. Deze moeten duurzaam zijn en dus op langer termijn verandering teweeg brengen binnen de onderneming.

Ondernemers kunnen een subsidie krijgen die gelijk is aan 25% tot 60% van de goedgekeurde kosten. De minimale steun hiervoor bedraagt € 100.000 voor de uitvoering van specifieke onderzoeksprojecten.

Niet alleen voor onderzoeksprojecten, maar ook voor ontwikkelingsprojecten kunnen ondernemers een subsidieaanvraag indienen. Alleen ontwikkelingsprojecten die helpen ideetjes of producten te vernieuwen of verbeteren op kort termijn komen voor deze subsidie in aanmerking.

Deze subsidie kun je ook aanvragen voor het ontwikkelen van een pilootinstallatie of demonstrator. In de laatste twee gevallen moet het wel om steunbare activiteiten van de onderneming gaan. 

De subsidie die je hiervoor kunt aanvragen ligt tussen 25% en 50% van de totale aanvaarde kosten. De minimale steun bedraagt hierbij € 25.000.

Innovatieve starterssteun

Een van de steunmaatregelen die alleen betrekking heeft op kleine ondernemingen is de innovatieve starterssteun (ISS). Deze steun is vooral bedoeld voor ondernemingen die niet ouder dan twee jaar zijn. Ze krijgen steun van de Vlaamse overheid om een innovatief project uit te werken. De pioniersrol moet daarbij binnen een markt of sector worden opgenomen.

De innovatieve starterssteun bedraagt € 50.000. Dit krijg je als kleine ondernemer in combinatie met externe expertbegeleiding. Daarnaast krijg je vanuit VLAIO en haar partners ook nog business case advies. Ook innovatieve projecten die zich focussen op cybersecurity komen hiervoor in aanmerking.

E-commerce, digitalisatie van je bedrijf, Big Data & CRM 

KMO’s die van plan zijn te investeren in digitalisering van hun bedrijfsvoering kunnen ook in aanmerking komen voor financieringsmogelijkheden of subsidie vanwege de overheid.

Denk bijvoorbeeld aan situaties waarbij ondernemers willen zorgen voor meer naamsbekendheid op het internet en daarvoor willen investeren in SEO en online marketing.

Het kan ook dat je wil investeren in een CRM- systeem of een online kassasysteem. Hiermee probeer je dan processen binnen je onderneming te automatiseren en verder te digitaliseren.

Er zijn ook bedrijven die nu al kijken naar de mogelijkheden die kunstmatige intelligentie hen biedt bij het verder digitaliseren van hun onderneming. Kunstmatige intelligentie stelt je organisatie in staat om patronen te herkennen op basis van big data.

Zo kun je bijvoorbeeld vooraf al een beeld hebben met welke type klanten je te maken hebt en als organisatie daarop inspelen. Je kunt bepaalde producten gericht marketen voor een specifieke groep van personen.

Als je als kmo wil investeren in de verdere digitalisering van je onderneming, dan zou je het best de groei subsidies van de Vlaamse overheid kunnen aanvragen.

Hoe kun je toegang krijgen tot die subsidies?

Voor het indienen van subsidieaanvragen en het verkrijgen van subsidies kun je terecht bij de VLAIO. Hieronder een nadere toelichting van de wijze waarop je in aanmerking zou kunnen komen voor de verschillende subsidies voor kmo’s.

Steun voor Kleine of middelgrote ondernemingen

Om als kmo’er in aanmerking te komen voor de 30% of 20% steun van de Vlaamse overheid dien je je in te schrijven voor een cursus of je kunt een arbeidsovereenkomst tekenen met een geregistreerde dienstverlener. De procedure om de subsidie aan te vragen is niet ingewikkeld. De aanvraag kun je namelijk indienen via de website van VLAIO.

Enerzijds dien je je bijdrage te storten op je kmo portefeuille rekening en anderzijds krijg je ook op deze rekening je subsidie uitbetaald. Je dient verder je rekening of verkregen advies online te betalen via je kmo portefeuille.

Groeisubsidie

De groeisubsidie kun je ook online aanvragen via de website van VLAIO. Bij het indienen van je aanvraag dien je niet alleen de basisinformatie te verwerken in het online aanvraagformulier, maar ook je trajectbeschrijving. Deze dien je op te maken in de daarvoor bestemde template.

Bij het indienen van je aanvraag voor de groeisubsidie dien je ook met reden omkleed aan te geven op welke wijze de implementatie van het extern advies of het aantrekken van een strategische medewerkers zal bijdragen aan economische of duurzame groei van je onderneming.

Je moet dus aannemelijk maken dat je niet alleen een duidelijke groeiplan hebt, maar dat deze ook zal bijdragen aan het verwezenlijken van je doelen.

Er zijn verschillende momenten in een jaar waar je een verzoek kunt indienen om in aanmerking te komen voor deze subsidie. De aanvragen worden beoordeeld op basis van vier evaluatiecriteria. Je kunt hierbij denken aan ambitie, transformatie, de noodzaak aan kennis en expertise alsook onderbouwde aanpak.

Tegemoetkoming ontwikkelingsprojecten

Zelfstandige ondernemers die een innovatief ontwikkelingsproject willen initiëren kunnen subsidie hiervoor aanvragen via de website van VLAIO. Bij het indienen van je aanvraag dien je een business plan in te dienen. Je project moet uitgebreid beschreven zijn en je dient een begroting daarvoor in te dienen. Dit dien je overigens op te maken in de daarvoor bestemde templates.

Kmo’s hebben de mogelijkheid om voor het verder ontwikkelen of versterken van onderzoekstrajecten een subsidie te bekomen. Deze stelt je onderneming in staat om grensverleggend onderzoek te doen.

Het gaat in deze om grote risico’s die je als ondernemer moet nemen, die uiteindelijk kunnen resulteren in positieve effecten voor je onderneming en daarmede ook de Vlaamse gemeenschap. Bij het uitvoeren van je project heb je de mogelijkheid om een samenwerking aan te gaan met andere bedrijven of kennisinstellingen.

Je kunt als subsidie een bedrag krijgen welke ligt tussen 25 en 60% van de begroting van je project. Het te investeren bedrag moet wel minimaal 100.000 euro bedragen. In je begroting mag je ook een post hebben voor personeels- en werkingskosten. Hetzelfde geldt ook voor kosten die betaald moeten worden aan partners of onderaannemers.

Subsidie voor internationaal ondernemen

Ben je als kmo geinteresseerd in een international beurs of niche evenement, maar heb je daar niet voldoende financiën voor?

Geen nood, je kunt een subsidie aanvragen om met je bedrijf present te zijn op zo een internationale beurs.

Subsidies die worden toegekend voor het bijwonen van internationale beurzen worden berekend op basis van de kosten die je kwijt zal zijn aan huur voor een standoppervlakte. Het bedrag dat je als subsidie kunt krijgen kan oplopen tot maximaal 5.000 euro. Als je nog geen vier subsidieaanvragen bij FIT hebt kun je zelfs in aanmerking komen 2.500 euro op het maximum bedrag van 5.000 euro.

Voor deelname aan een niche evenement zou je een subsidie kunnen aanvragen tot een bedrag van 2.500 euro. Dit bedrag kan zelfs oplopen tot 3.750 euro als je minder als vier goedgekeurde subsidieaanvragen bij FIT hebt liggen. Het gaat in deze vooral om internationale evenementen die gericht zijn op de sector waarbinnen je actief bent en je doelgroep.

Wil je buiten de EU, Ijsland, Liechtenstein of Noorwegen een beurs of niche evenement bijwonen, dan kan de ook nog 50% van de gemaakte reis- en verblijfkosten vergoed krijgen.

Deze subsidie dien je binnen zeven dagen voor aanvang van het evenement aangevraagd te hebben. Om de subsidie uitbetaald te krijgen dien je bewijsstukken van deelname in te dienen.

Dit kan uiterlijk drie maanden na de goedkeuring van je subsidieaanvraag. Gaat het om een niche- evenement, dan dien je ook een activiteitenverslag in te dienen. Voor de aanvullende subsidie dien je bewijsstukken aan te leveren van je reis- en verblijfkosten.

Digitale internationale commerciële bedrijfscommunicatie

Als je internationale markten wil aanboren met je producten, dan dien je in ieder geval de taal van je potentiële afnemers machtig te zijn. Anders gaat het promoten en verkopen van je producten en diensten moeilijk.

De kosten voor het vertalen van je digitale commerciële bedrijfscommunicatie kun je gesubsidieerd krijgen. Denk maar aan het hebben van websites en webshops in de talen van de landen waar je actief bent. Dat geldt ook voor bedrijfsfilmpjes en sociale media. Je kunt een financiële ondersteuning krijgen tot 3.000 euro en als je minder als vier goedgekeurde subsidieaanvragen bij FIT hebt kun je zelfs 4.500 euro krijgen.

Prospectiereizen

Ben je van plan prospectiereizen te ondernemen om een nieuwe markt voor je onderneming aan te boren, maar kom je financiën tekort? Dan kun je daarvoor ook in aanmerking komen voor financiële steun.

Je kunt namelijk je reis- en verblijfkosten in het desbetreffend land vergoed krijgen. Je dient er wel rekening mee te houden dat de kosten voor slechts een afgevaardigde per reis bekostigd worden. De persoon die voor je onderneming afreist moet verder een duurzame contractuele band met je onderneming hebben.

Deze agencies/bedrijven maken gebruik van Subsidies voor ondernemers

1 – De mocktail club

Dit bedrijf brengt op de markt waarin niet onmiddellijk alcohol verwerkt hoeft te worden. Bij het bereiden van de drankjes wordt vooral gebruik gemaakt van verse vruchten en kruiden.

Ze maken alleen gebruik van natuurlijke ingrediënten om kwaliteitsvolle en alcoholvrije aperitief drankjes op de markt te brengen. Om de mocktails ook buiten België op de markt te zetten vroegen zijn een kmo-groeisubsidie aan.

De ondernemers konden met de groeisubsidie of extern advies inkopen of een medewerker aanwerven. Zij wonnen advies in bij de van Absintt Innovation Agency. Hierdoor konden ze op gegeven moment nieuwe producenten benaderen en een grotere volume garanderen aan afnemers.

2 – Kledingwinkel Anna Pops

De eigenaresse van kledingwinkel Anna Pops vond het belangrijk om klanten van persoonlijk en beter advies te dienen. Hiervoor maakte ze gebruik van het AI- project van Odisee Hogeschool.

Op basis van kunstmatige intelligentie is ze dus in staat om haar doel te verwezenlijken. Hiervoor kreeg je ze ook een kmo- groeisubsidie. Middels deze subsidie was ze in staat om met behulp van kunstmatige intelligentie haar online marketing strategie te verbeteren en haar webshop verder te digitaliseren.

Ze past AI toe op data van voorgaande verkopen en weet precies hoe ze haar klanten van persoonlijk advies kan dienen.

3 – Chape- en isolatiebedrijf Bob Defraeye

Een ander bedrijf dat gebruik maakte van de kmo groeisubsidie is het Chape- en isolatiebedrijf Bob Defraeye.

Middels deze subsidie waren zijn in staat om een digitale transformatie te ondergaan. Ze zijn namelijk in staat om oplossingen te zoeken middels een AI- chatbot en slimme software.

Samenvatting: Waar wacht jij nog op om een subsidie aan te vragen? 

Ben je ook van plan een onderneming op te richten of ben je pas begonnen met een bedrijf op kmo- niveau en heb je financiële steun nodig?

Waar wacht je dan nog op? Maak dan gebruik van de steunmaatregelen die de Vlaamse overheid te bieden heeft aan kmo’s.

Zodra je aan de voorwaarden voldoet zoals het hebben van een business plan, een begroting, een aanvaardbare rechtsvorm, kun je rekenenen op het krijgen van de subsidie.

Vooral als je van plan bent verder te investeren in cybersecurity, verdere digitalisering van je onderneming of als je op zoek bent naar buitenlandse afzetmarkten, kun je deze subsidie aanvragen. Middels de verschillende steunmaatregelen probeert de provinciale gemeente kmo’s niet alleen een steuntje in de rug te bieden, maar ook te helpen hun bedrijf te verduurzamen.

close

Krijg toegang tot onze exclusieve content!

email